نام سايت نام سايت

آخرین قیمت خودروها در بازار ایران!!!

برچسب ها:

 

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2012/10/f6dd1c0c4e52f16c6b11d0546fa8704c.gif

جدیدترین لیست قیمت خودروها در ایران…

اتومبیل مقدار تغییر کمترین بیشترین
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) ۹,۶۰۵,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹,۶۰۵,۰۰۰ ۹,۶۰۵,۰۰۰
تیبا (بازار/ تومان) ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ ۱۷,۵۴۰,۰۰۰
تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰
پرادو ( نمایندگی/ تومان) ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پرادو (بازار/ تومان) ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کرولا (نمایندگی/ تومان) ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
کرولا (بازار/ تومان) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
یاریس هاچ‌بک ( نمایندگی/ تومان) ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
یاریس هاچ‌بک ( بازار/ تومان) ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان) ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۳ (بازار/ تومان) ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان) ۱۰,۳۱۲,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۰,۳۱۲,۰۰۰ ۱۰,۳۱۲,۰۰۰
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان) ۱۰,۲۱۱,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۰,۲۱۱,۰۰۰ ۱۰,۲۱۱,۰۰۰
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان) ۹,۶۰۵,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹,۶۰۵,۰۰۰ ۹,۶۰۵,۰۰۰
تیبا (نمایندگی/ تومان) ۱۲,۸۵۸,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲,۸۵۸,۰۰۰ ۱۲,۸۵۸,۰۰۰
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
پارس سال (نمایندگی/ تومان) ۲۰,۴۸۱,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۰,۴۸۱,۰۰۰ ۲۰,۴۸۱,۰۰۰
۴۰۵ ( بازار/ تومان) ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) ۲۲,۷۶۱,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۲,۷۶۱,۰۰۰ ۲۲,۷۶۱,۰۰۰
۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) ۱۴,۵۶۹,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۴,۵۶۹,۰۰۰ ۱۴,۵۶۹,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) ۲۰,۸۱۲,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۰,۸۱۲,۰۰۰ ۲۰,۸۱۲,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) ۱۷,۱۸۷,۹۰۰ (%۰) ۰ ۱۷,۱۸۷,۹۰۰ ۱۷,۱۸۷,۹۰۰
تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ مدل E2 ( نمایندگی/ تومان) ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ ۱۷,۵۴۰,۰۰۰
پارس سال(بازار/ تومان) ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان) ۱۶,۱۸۷,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۶,۱۸۷,۰۰۰ ۱۶,۱۸۷,۰۰۰
۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان) ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) ۱۸,۲۱۵,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۸,۲۱۵,۰۰۰ ۱۸,۲۱۵,۰۰۰
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (نمایندگی/تومان) ۳۷,۲۱۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۷,۲۱۰,۰۰۰ ۳۷,۲۱۰,۰۰۰
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (بازار/تومان) ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
آزرا گرانجور (نمایندگی/تومان) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
آزرا گرانجور (بازار/تومان) ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
سوناتا (نمایندگی/تومان) ۷۵,۱۵۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۷۵,۱۵۰,۰۰۰ ۷۵,۱۵۰,۰۰۰
سوناتا (بازار/تومان) ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰

منبع : عصرایران

بازنشر : نازپاتوق.کام

 

مهر ۱۷ام, ۱۳۹۱ | دسته: دانـستـنـیهای عمـومـی

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2012/11/123.gif

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg لینک های ارسالی شما

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg مبارزه خونین بوکسور ایرانی! + تصاویر تماشایی

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg پیشنهاد بی شرمانه یک اسپانسر به خانم های بسکتبالیست ایران!

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg کلیپ دیدنی از زدن سر با شمشیر در عربستان!

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg خرید و فروش دختران برای ازدواج!

» جدیدترین های سایت ... «

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2012/11/123.gif

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg لینک های ارسالی شما

»» وبگـــردي : جذابتــرين مطالب اينتــرنت را از دست ندهيد ...

لعیا زنگنه در لباس نظامی!!! +تصاویر جديد

بازیگران مشهور ایران در مراسم! +تصاویر جديد

بهنوش بختیاری در فیلم همسرش! +عکس جديد

عکس های دیدار والیبال بازیگران زن ایران با تیم متین! +تصاویر جديد

خرید و فروش دختران برای ازدواج!!! جديد

کلیپ ته خنده از تفریح عرب ها در خیابان ها! جديد

مجازات وحشتناک جاسوس اسرائيل در غزه !!! + تصاوير بالاي 18 سال جديد

کليپ وحشتناک زدن سر با شمشير در عربستان !!! (18+) جديد

فتواي جديد فقها درباره ازدواج موقت دختران!!! جديد

مبارزه خونين بوکسور ايراني!+تصاوير (??+) جديد

پيشنهاد بي شرمانه يک اسپانسر به دختران بسکتباليست ايران!!! جديد

تفريحات مايه دارها در ايران!+ تصاوير جديد

پدر و پسرهاي موسيقي در ايران را ميشناسيد + عکس جديد

دختر 1 ساله اي که شبيه پيرزن 80 ساله شده!!!+تصاوير جديد

گرانترين و زيباترين ماشين عروس جهان در اصفهان!+تصاوير جديد

»» ورود به آرشيو مطالب جذاب ...


95080