نام سايت نام سايت

آخرین قیمت خودروها در بازار ایران(لیست)

برچسب ها:

http://www.nazpatogh.com/aban90/23468b0e8e2a959e101af45496990b86.jpg

تازه ترین لیست قیمت خودروها در کشور…

اتومبیل مقدار تغییر کمترین بیشترین
۴۰۵ ( بازار/ تومان) ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۹۰۶,۰۰۰
۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۲,۷۶۱,۰۰۰ ۲۷,۳۲۰,۰۰۰
۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۴,۵۶۹,۰۰۰ ۱۹,۸۷۸,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۰,۸۱۲,۰۰۰ ۲۴,۹۷۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۸,۲۱۵,۰۰۰ ۲۱,۸۵۸,۰۰۰
۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان) ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان) ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ (%۰) ۰ ۱۶,۱۸۷,۰۰۰ ۱۹,۴۲۴,۴۰۰
پارس سال (نمایندگی/ تومان) ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۰,۴۸۱,۰۰۰ ۲۲,۹۷۰,۰۰۰
پارس سال(بازار/ تومان) ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۷,۱۸۷,۹۰۰ ۱۹,۴۵۸,۰۰۰
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ ۱۵,۴۳۰,۰۰۰
تیبا (بازار/ تومان) ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲۱,۰۵۰,۰۰۰
تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پرادو ( نمایندگی/ تومان) ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پرادو (بازار/ تومان) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کرولا (نمایندگی/ تومان) ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
کرولا (بازار/ تومان) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
یاریس هاچ‌بک ( نمایندگی/ تومان) ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
یاریس هاچ‌بک ( بازار/ تومان) ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۳ صندوقدار( نمایندگی/ تومان) ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ (%۰) ۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۶۶۵,۰۰۰
مزدا ۳ صندوقدار(بازار/ تومان) ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (%-۲.۶۷) -۲۰۰۰۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ ۱۲,۳۷۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۲۵۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱۱,۵۲۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹,۶۰۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (نمایندگی/تومان) ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ ۴۴,۶۶۰,۰۰۰
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (بازار/تومان) ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
آزرا گرانجور (نمایندگی/تومان) ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۳۰۰,۰۰۰
آزرا گرانجور (بازار/تومان) ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سوناتا YF(نمایندگی/تومان) ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۷۵,۱۵۰,۰۰۰ ۷۸,۷۲۰,۰۰۰
سوناتا YF(بازار/تومان) ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰

منبع : عصرایران

بازنشر : نازپاتوق.کام

مهر ۱۹ام, ۱۳۹۱ | دسته: دانـستـنـیهای عمـومـی

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2012/11/123.gif

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg لینک های ارسالی شما

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg مبارزه خونین بوکسور ایرانی! + تصاویر تماشایی

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg پیشنهاد بی شرمانه یک اسپانسر به خانم های بسکتبالیست ایران!

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg کلیپ دیدنی از زدن سر با شمشیر در عربستان!

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg خرید و فروش دختران برای ازدواج!

» جدیدترین های سایت ... «

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2012/11/123.gif

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg لینک های ارسالی شما

»» وبگـــردي : جذابتــرين مطالب اينتــرنت را از دست ندهيد ...

لعیا زنگنه در لباس نظامی!!! +تصاویر جديد

بازیگران مشهور ایران در مراسم! +تصاویر جديد

بهنوش بختیاری در فیلم همسرش! +عکس جديد

عکس های دیدار والیبال بازیگران زن ایران با تیم متین! +تصاویر جديد

خرید و فروش دختران برای ازدواج!!! جديد

کلیپ ته خنده از تفریح عرب ها در خیابان ها! جديد

مجازات وحشتناک جاسوس اسرائيل در غزه !!! + تصاوير بالاي 18 سال جديد

کليپ وحشتناک زدن سر با شمشير در عربستان !!! (18+) جديد

فتواي جديد فقها درباره ازدواج موقت دختران!!! جديد

مبارزه خونين بوکسور ايراني!+تصاوير (??+) جديد

پيشنهاد بي شرمانه يک اسپانسر به دختران بسکتباليست ايران!!! جديد

تفريحات مايه دارها در ايران!+ تصاوير جديد

پدر و پسرهاي موسيقي در ايران را ميشناسيد + عکس جديد

دختر 1 ساله اي که شبيه پيرزن 80 ساله شده!!!+تصاوير جديد

گرانترين و زيباترين ماشين عروس جهان در اصفهان!+تصاوير جديد

»» ورود به آرشيو مطالب جذاب ...


57191